Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 12:50

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ (4): ”Με πρόσχημα το Νόμο Κεραμέως ο ΣΥΡΙΖΑ – διχάζει- την Ήπειρο”

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς περιμένατε τα σημερινά ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, για να δείτε τι ”παιχνίδια” ή καλύτερα τι πολιτικά παιχνίδια, πιθανότατα κρύβονται πίσω από την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οποία συνεδρίασε την Τρίτη και αποφάσισε την μεταφορά του τμήματος Λογιστικής της Πρέβεζας στα Ιωάννινα.

Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της συγκεκριμένης απόφασης από την αρχή.

Για όσους δε το γνωρίζουν η Σύγκλητος κάθε Πανεπιστημίου απαρτίζεται από τους εξής:

α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών,
δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,
ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών

Η Σύγκλητος επίσης:

 • Χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος
 • Καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος
 • Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος
 • Υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για την συνεργασία του Ιδρύματος
 • Εγκρίνει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις τους
 • Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
 • Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος
 • Εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι.
 • Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι.
 • Αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς
 • Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος
 • Εγκρίνει τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών
 • Συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εκλογής
 • Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου
 • Εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος
 • Αποφασίζει την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
 • Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει τον συνολικό αριθμό των θέσεων καθηγητών που εγκρίνονται στα Τμήματα

Και πολλά πολλά άλλα, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ίδια η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ έχει τη δύναμη να καταργήσει ένα τμήμα ή να το μεταφέρει, απλά γνωμοδοτεί, με την τελική απόφαση να την έχει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδεία, που θα λάβει και την τελική απόφαση.

Ο ΝΟΜΟΣ 4485/ΦΕΚ Α 114/04.08.2017, άρθρο 5 αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 5

Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

   1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:

   α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή

   β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή

   γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή

   δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.

   2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.

   Η Σύγκλητος, η Α.ΔΙ.Π. και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τους απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.

   3. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των μελών Δ.Ε.Π., την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.

   4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τα ακίνητα, και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι. είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα.

   5. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.

Άρα με τα όσα αναφέρονται η απόφαση της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ όπου με πρόσχημα το Νόμο Κεραμέως για την μείωση του αριθμού εισαχθέντων σπουδαστών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αλλά και τα προβλήματα σε θέμα οργάνωσης και υποδομών (σύτισης, μεταφοράς κ.α), ναι μεν αλλά όπως είπε και ο Πρύτανης του Ιδρύματος κ. Αλμπάντης.

Αυτά ως μία πρώτη σκέψη για να ξεκινήσει η μέρα σας καλά…

Υπάρχει και συνέχεια και όλο το παρασκήνιο της απόφασης, που ανήκουν που, τι παιχνίδια παίζουν ορισμένοι και τι περιμένουν στην συνέχεια.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Εμείς ΑΓΑΠΑΜΕ ΠΡΕΒΕΖΑ

”Η δημοσιογραφία δεν προστατεύει τις αρχές, η δημοσιογραφία προστατεύει τους πολίτες – Νόμος” – Γιάννης Βασιλειάδης

Προηγούμενο Άρθρο

Το Τμήμα Λογιστικής της Πρέβεζας ”μετακομίζει” στα Γιάννενα

Επόμενο Άρθρο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ (5): Ο ”σοφός” πρύτανης και το νέο think tank του Αλέξη Τσίπρα

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...