Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, 17:01

Η εισήγηση του Δημάρχου Πρέβεζας κ.Νίκου Γεωργάκου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου

Ο Δήμος Πρέβεζας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Πρεβέζης, Δ.Ε. Λούρου και Δ.Ε. Ζαλόγγου. Ήδη στον Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ‐ Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ), τα οποία μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ. Αιτωλοακαρνανίας. Σ’ ότι αφορά τα σύμμεικτα Α.Σ.Α., αυτά μεταφέρονται με μεταφόρτωση τους στο Σ.Μ.Α. Πρέβεζας, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών αποβλήτων στα Ιωάννινα.
Παραγόμενες Ποσότητες Α.Σ.Α. – Υφιστάμενη Διαχείριση
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Πρέβεζας εκτιμάται σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, στοιχεία ζυγολογίων του ΧΥΤΑ Παραμυθιάς και της Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου αλλά και τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Αξιοποίησης (Ε.Ε.Α.Α.) και λοιπών συστημάτων (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., Φωτοκύκλωση Α.Ε.) παρουσιάζονται παρακατω.
Για τα σύμμεικτα απόβλητα (πράσινος κάδος). Σύμφωνα με ζυγολόγια του ΧΥΤΑ, οι ποσότητες σύμμεικτων αποβλήτων που συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΧΥΤΑ τα έτη 2014 και 2015 και 2019, 2020 παρουσιάζονται στο Γράφημα 8. Προκύπτει μια μείωση της τάξης του 6% από το 2014 στο 2020 αναφορικά με τον όγκο των σύμμεικτων αποβλήτων. Αν και η μείωση δεν είναι εξαιρετικά υψηλή, ωστόσο καταδεικνύει μόνο μερικώς τα μέτρα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται στον Δήμο Πρέβεζας. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται εντονότερη προσπάθεια για να μειωθούν τα σύμμεικτα απόβλητα στην περιοχή.
Παράλληλα, η μηνιαία συλλογή σύμμεικτων αποβλήτων στον Δήμο Πρέβεζας αποτυπώνεται στο Γράφημα 9. Αν και παραμένει σταθερή σε μηνιαία βάση, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο παρατηρείται αύξηση των αποβλήτων έως και 35%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των τουριστικών ροών στην περιοχή κατά τους μήνες αυτούς.
Για τα ανακυκλώσιμα υλικά (μπλε κάδος). Σύμφωνα με ζυγολόγια του Δήμου Πρέβεζας οι ποσότητες αποβλήτων από τον μπλε κάδο του Δήμου Πρέβεζας, που συλλέγηκαν χωριστά και οδηγήθηκαν στο Κ.Δ.Α.Υ. Αγρινίου παρουσιάζονται στο Γράφημα 10.
Φαίνεται ότι διαχρονικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανακυκλώσιμων υλικών. Ειδικότερα, από το 2014 έως το 2020, η αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών είναι της τάξεως του 38%.
Εξετάζοντας ειδικότερα, τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών κατά τα έτη 2019 και 2020, φαίνεται ότι έχει αυξηθεί ποσοστό ανακύκλωσης κατά το έτος 2020 έναντι του 2019 κατά 60%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης κατά τους μήνες Μάιος –Σεπτέμβριος 2019. Αντίθετα στο 2020 σημειώνεται αύξηση της ανακύκλωσης σε όλους ους μήνες του έτους. Ωστόσο, είναι ακόμα σχετικά χαμηλά τα ποσοστά ανακύκλωσης στην περιοχή και για αυτό τον λόγο θα πρέπει ο Δήμος να εντείνει τις προσπάθειες αύξησης της ανακύκλωσης και την ενεργοποίηση των πολιτών, ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για την ομαλη συλλογή των απορριμμάτων, ο Δήμος Πρέβεζας διαθέτει 350 κάδους ανακύκλωσης στη Δ.Ε Πρέβεζας και συνολικά 2050 πράσινους κάδους σε όλο τον Δήμο. Ο διαχωρισμός των πράσινων κάδων ανα Δημοτική Ενότητα παρουσιάζεται στο Γράφημα 12. Αξίζει να επισημανθεί ότι μπλε κλάδοι ανακύκλωσης εντοπίζονται μόνο στη Δημοτική Ενότητα της Πρέβεζας, ενώ οι Δημοτικές Ενότητες του Λούρου και του Ζαλόγγου δεν διαθέτουν κάδους ανακύκλωσης. Ως προς την ανάπτυξη της περιοχής σε περισσότερο πράσινη, φαίνεται ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν τέτοιοι κάδοι σε ολή την έκταση του Δήμου.
-Υφιστάμενες Υποδομές και Προσωπικό
Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, η υπηρεσία αποκομιδής διαθέτει συνολικά 09 απορριμματοφόρα
(Α/Φ) για τη συλλογή των σύμμεικτων αποβλήτων, 4 φορτηγά και 2 φορτωτές. Επιπλέον η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας έχει και 1 καδοπλυντήρια για τον καθαρισμό των κάδων. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, τo συνολικά και πραγματικά απασχολούμενο προσωπικό στις εργασίες διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) των δημοτικών αποβλήτων στην εν λόγω Διεύθυνση ανέρχεται σε 41 εργαζόμενους, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Οδηγοί Απορριμματοφόρου 10
Οδηγοί Φορτηγού 2
Χειριστές μηχανημάτων 6
Χειριστής Μπίγας 1
Εργάτες Καθαριότητας 20
Οδοκαθαριστές 9
ΣΥΝΟΛΟ 48
Υφιστάμενες δράσεις συλλογής λοιπών αποβλήτων
Στο Δήμο Πρέβεζας, εκτός από τη συλλογή των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων από τους πράσινους κάδους, πρέπει να υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις χωριστής συλλογής των Α.Σ.Α. σε συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ιδιώτες ή κοινωνικούς φορείς:
-Ανακύκλωση συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.):Ο Δήμος Πρέβεζας έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία -Αξιοποίησης ‐ Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο).
-Ξεχωριστή συλλογή Γυαλιού: Έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του Δήμου (πλατείες), ειδικοί κάδοι για την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του γυαλιού σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Ειδικότερα για το γυαλί, η συλλογή του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015.
-Α.Η.Η.Ε.: Στο Δήμο Πρέβεζας, δραστηριοποιούνται δύο συστήματα ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε. μέσω συμβάσεων με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και τη Φωτοκύκλωση ΑΕ.
-Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών και λαμπτήρων (ΑΦΗΣ Α.Ε.): Στο Δήμο Πρέβεζας υλοποιείται πρόγραμμα συλλογής των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών στον μέσω της σύμβασης εταιρίας ΑΦΗΣ Α.Ε απευθείας με επιχειρήσεις – εμπορικά καταστήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
-Διαχείριση Βιοαποβλήτων: Για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο Δήμο Πρέβεζας δεν έχει εγκατασταθεί κάποιο πρόγραμμα χωριστής συλλογής με εξαίρεση την εκτροπή που πραγματοποιείται σε αγροτικές περιοχές με σκοπό τη σίτιση των ζώων ή την επιτόπια κομποστοποίηση.
-Ογκώδη‐Αδρανή: Γίνεται ξεχωριστή συλλογή των ογκωδών και αδρανών αποβλήτων του Δήμου. Ωστόσο για τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων στο Δήμο Πρέβεζας δεν υφίσταται κάποιο οργανωμένο σύστημα συλλογής και μετέπειτα επεξεργασίας τους.
-Πράσινα: Γίνεται ξεχωριστή συλλογή μέρους των πράσινων αποβλήτων του Δήμου. Ωστόσο για τη διαχείριση των πρασίνων αποβλήτων στο Δήμο Πρέβεζας δεν υφίσταται κάποιο οργανωμένο σύστημα επεξεργασίας τους. Τα πράσινα που συλλέγονται διατίθενται ανεξέλεγκτα.
-Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΥΑΜ): Στο Δήμο Πρέβεζας γίνεται συλλογή των επικινδύνων στερεών απόβλητων του Γενικού Νοσοκομείου με σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία.
-Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασιών (ΒΕΑΣ): Τα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα συσκευασιών (ΒΕΑΣ) και λοιπά ανακτηθέντα υλικά που είναι καταγεγραμμένα σε εθνικό επίπεδο και αντιστοιχούν αναλογικά στο δήμο Πρέβεζας, οδηγούνται είτε στο ΚΔΑΥ Αγρινίου είτε απευθείας σε ιδιώτες ανακυκλωτές.
Προηγούμενο Άρθρο

Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας: ”Να ενεργοποιήσει ο Δήμος την πλατφόρμα για την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών”

Επόμενο Άρθρο

Συνάντηση εργασίας Ανάπτυξης Τώρα με Στράτο Ιωάννου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...