Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 6:12

Ενημέρωση για παλαιά μισθωτήρια και μισθωτήρια covid

1) Σύµφωνα µε την Πολ.1162/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Α.1139/2020, θα
πρέπει ως 30/09/2020 οι εκµισθωτές να προχωρήσουν στις παρακάτω διαδικασίες
Α) Υποβολή δήλωσης για παλαιό µισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε
ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και
περιλαµβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
Συγκεκριµένα η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης θα περιλαµβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της
παλαιάς σύµβασης, δηλαδή τα ονόµατα και τους ΑΦΜ των αντισυµβαλλόµενων (εκµισθωτή και
µισθωτή), το συµφωνηθέν µηνιαίο µίσθωµα, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης και την
ηµεροµηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συµβάσεις µισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες
ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καµία ηµεροµηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συµπλήρωση
των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης. Παρότι για κάποιες από αυτές τις µισθώσεις όταν
υπεγράφησαν, δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκµισθούµενα ακίνητά τους , συστήνουµε στους φορολογούµενους να
προχωρήσουν στην έκδοση του.
Β) Να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε µίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και
έχει λυθεί µέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συµβάσεις µίσθωσης
θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Στο εξής, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης µιας σύµβασης
για τη µίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκµισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό,
υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης µισθωτηρίου µέχρι το τέλος
του επόµενου µήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της µίσθωσης, τότε η συµφωνία µίσθωσης (το µισθωτήριο)
θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
Σηµειώνεται ότι τα µισθωτήρια συµβόλαια συντάσσονται εγγράφως, υπογράφονται και στη
συνέχεια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε.
Κατά τα λοιπά οι εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της
µίσθωσης ή την ηµεροµηνία που λαµβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή
προφορική συµφωνία.
2) Σύµφωνα µε την απόφαση Α.1192/2020 ορίζεται νέα ηµεροµηνία για τις δηλώσεις µισθωτηρίων
covid ως εξής :
Αρχικές «∆ηλώσεις Covid», περί µεταβολής του µισθώµατος για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και
Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε µε το άρθρο 11 της ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσµίας που τέθηκε µε την
απόφαση Α. 1154/2020 του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η Σεπτεµβρίου 2020
έως και την 23η Σεπτεµβρίου 2020.
Εντός της ίδιας προθεσµίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «∆ηλώσεις Covid» για τους µήνες Μάρτιο
έως και Αύγουστο.
Προκειµένου να υποβληθεί η «∆ήλωση Covid» θα πρέπει µέχρι τις ως άνω ηµεροµηνίες να έχει υποβληθεί η
αρχική ή η τροποποιητική «∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία
θεωρείται εµπρόθεσµη.
Η αποδοχή της αρχικής «∆ήλωσης Covid» της παραγράφου 1 της παρούσας για τους µήνες Μάρτιο έως και
Ιούνιο από τους µισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν τροποποιητικής για τους µήνες Μάρτιο έως και
Αύγουστο 2020 διενεργείται µέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της
ως άνω προθεσµίας, θεωρείται ότι η «∆ήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον µισθωτή.
Ως τροποποιητική «∆ήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «∆ήλωσης Covid» που υποβλήθηκε για
πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους µήνες που αφορά.
Εφόσον ο φορολογούµενος θα επιλέξει για τις σηµαντικές διαδικασίες αυτές, τα λογιστικά γραφεία, θα
πρέπει να επικοινωνήσει για ραντεβού.

Η ∆ιοικούσα επιτροπή του Συλλόγου

Προηγούμενο Άρθρο

Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πρέβεζας ζητά ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το άνοιγμα των σχολείων

Επόμενο Άρθρο

Αναγέννηση Άρτας vs ΠΑΣ Πρέβεζα 0-1

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...