Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, 23:14

ΧΑΙΡΕΤΑΣ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ; του π. Δημητρίου Μπόκου

«Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»

Ὁ δεκαεννιάχρονος βρετανὸς τουρίστας Λέβισον Γούντ, ὀπαδὸςτῶνἀκραίωνἀθλημάτων (extremesports), φιλοδοξώντας νὰ διασχίσει πεζὸς τὶς ἄγνωστεςκαὶἄγριεςπεριοχὲςτῶνἸμαλαΐων, βρέθηκε, λόγῳτῶνπολεμικῶνἀντιπαραθέσεωνστὴν περιοχή, ἐγκλωβισμένοςστὰἀφιλόξενα μέρη τοῦ Νεπάλ. Ἀλλὰτὸν βοήθησε ὁ Μπίνοντ, ἕνας συνομήλικός του ντόπιος νεαρὸςποὺ βρέθηκε μπροστά του. Τὸνἔκρυψεγιὰ βδομάδες στὸ σπίτι του καὶτὸν φυγάδευσε μὲἀσφάλεια. Οἱδυὸ νέοι συνδέθηκαν μὲ φιλία.

Δεκατέσσερα χρόνια ἀργότερα, ὁ βρετανὸς ξαναβρέθηκε στὰ μέρη ἐκεῖνα, ἐπαναλαμβάνονταςτὴν προσπάθειά του νὰ διασχίσει μὲτὰ πόδια κατὰμῆκοςτὰἸμαλάια, μιὰἀπόσταση 2.735 χιλιομέτρων (ἢ 4.000.000 βημάτων) ἀπὸτὸἈφγανιστὰνδυτικὰ μέχρι τὸ βασίλειο τοῦΜπουτὰνἀνατολικά, μέσα ἀπὸ πανέμορφες περιοχές, ἀλλὰκαὶἄκρωςἐπικίνδυνες, λόγῳτῶνὑψηλῶνφυσικῶνδυσκολιῶνκαὶτῆςἐμπόλεμης κατάστασης μεταξὺτῶνἐγχώριωνφυλῶν. Τὸὅλοἐγχείρημαἀποτυπώθηκεσὲ πέντε ντοκιμαντὲρμὲ τίτλο: “Walking the Himalayas” (Περπατώντας τὰἸμαλάια).

Συνοδός τουστὸ μεγαλύτερο μέρος τῆςδιαδρομῆςἦταν ὁ ἰθαγενὴς φίλος του, ὁ Μπίνοντ. Τὸ πρόγραμμα τοῦβρετανοῦἦταννὰ περάσουν ὁπωσδήποτεκαὶἀπὸτὸχωριὸτοῦ σωτήρα του, κοντὰστὴν πόλη Ποκάρατοῦ Νεπάλ, νὰ χαιρετήσει καὶτὴνοἰκογένειά του. Ἡ συγκίνηση ἦτανπολὺ μεγάλη, ὅταν ὁ βρετανὸςἀγκάλιαζετὰ τρία παιδιὰτοῦΜπίνοντκαὶτὴνΤσάντρα, τὴ σύζυγό του, ποὺμὲ κίνδυνο τῆςζωῆς της πρὶνἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια ἔκρυψεκαὶ περιποιήθηκε τὸννεαρὸἄγνωστο ξένο στὸ φτωχικό της. Τὰ μάτια τῆςφτωχῆς γυναίκας γέμισαν δάκρυα, ὅτανμὲτὸ καλωσόρισμα τὸνἔσφιξεστὴνἀγκαλιά της. «Χαίρομαι πολὺποὺἦρθεςμετὰἀπὸ τόσον καιρό», ἦταντὰ λόγια ποὺἐπαναλάμβανε συγκινημένη. Μιὰ βαθειὰἀνθρωπιὰ ξεχείλιζε ἀπ’ τὶςκαρδιὲςκαὶἀκτινοβολοῦσεστὰἀνυπόκριτα χαμόγελά τους.

Μιὰἄλλη γυναίκα ὅμως, ταπεινή, φτωχὴκαὶκατὰκόσμονἀσήμαντη κι αὐτή, φρόντισε, περιποιήθηκε καὶἔκλεισεστὴνἀγκαλιά της μὲἀπέραντηἀγάπη, ὄχι μόνο ἕνανἄνθρωπο, ἀλλὰτὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ἔκανε παιδί της τὸν κάθε ἄνθρωπο. Ἔγινε μάνα τοῦὀρφανεμένου, προστασία τοῦ κατατρεγμένου, σκέπη τοῦφτωχοῦ, παρηγοριὰτοῦἀρρώστου. «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρὰκαὶἀδικουμένων προστάτις καὶπενομένων τροφή…».Ἡ Παναγία μητέρα μας!

Συγκατένευσε στὴθεϊκὴ πρόσκληση νὰ συνδράμει στὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Μὰδὲνἀρκέστηκεστὸνὰ παραχωρήσει ἁπλῶςτὴνἀμόλυντη σάρκα της στὸνΥἱὸτοῦΘεοῦγιὰνὰ γίνει καὶΥἱὸςτοῦἀνθρώπου, δικός της γιός. Προχώρησε παραπέρα. Ἐπιδίωξεμιὰἀπολύτωςἐνεργὸμητρικὴ σχέση μὲτὸν καθένα μας χωριστά. Ὁ Υἱός της μᾶς καταδέχθηκε «καὶοὐκἐπαισχύνεται»νὰμᾶςὀνομάζειἀδελφούς του. Καὶ ἡ Μητέρα του θεώρησε αὐτομάτως δικά της παιδιὰὅλουςτοὺςἀδελφοὺςτοῦΥἱοῦ της. Μᾶςυἱοθέτησεχωρὶς δεύτερη σκέψη. Ἄνοιξετὴνπλατειά, ζεστή, πλούσια καρδιά της καὶμᾶςἔκλεισεὅλουςστοργικὰστὴ μεγάλη της ἀγκαλιά.

Καὶ ἡ ἀγάπη της εἶναιἀληθινή, πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία. Γιατὶ ἡ ἴδια ξεπέρασε τὰἀνθρώπινα μέτρα, ἔσπασετὸ φράγμα τοῦ πεπερασμένου τοῦἀνθρώπου, ἀνυψώθηκεὑπεράνω«πάσης κτίσεως». Κατάφερε νὰ χωρέσει πραγματικὰ μέσα στὴνἀπροσμέτρητηἀγάπη της τὸν κάθε ἄνθρωποσὰν μάνα τουἀληθινὴ κι ἀκόμα περισσότερο. Γιατὶἀγάπησεμὲτὸν τρόπο ποὺἀγαπάει ὁ Θεός. Φυσικὸ γι’ αὐτὴνποὺἄγγιξετὰδευτερεῖατῆςἉγίας Τριάδος καὶἔγινε«μετὰΘεὸν ἡ Θεός».Καὶὅπωςεἶναι γνωστό, ὁ Θεὸςἀγαπάειἀσυγκρίτως περισσότερο καὶἀπὸτὴφυσικὴ μάνα (Ἡσ. 49, 15).«Καὶτῆςφυσικῆς φιλοστοργίας ἀνώτερόςἐστιν ὁ ἔλεοςτοῦΘεοῦ»(Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος). «Ὑπάρχειστὸν κόσμο μεγαλύτερη ἀγάπηἀπὸτὴνἀγάπητῆς μάνας; Εἶναιδυνατὸνμιὰ μητέρα νὰμὴλυπηθεῖτὸ παιδί της; Νὰτὸ ξεχάσει; Ἀλλὰἐγώ, λέγει ὁ Κύριος, σᾶςἔχωἀγάπηποὺὑπερβαίνειἀπείρωςτὴνἀγάπητῆς μητέρας πρὸςτὸ παιδί της» (Ἅγ. Ἰω. τῆςΚρονστάνδης).

Μὲ παρόμοιο τρόπο ἀγαπάεικαὶ ἡ Παναγία. Ἔγινε ἡ «Πλατυτέρα τῶνοὐρανῶν».Χωρᾶμεὅλοι μέσα στὴνἀγκαλιά της. Πόσα ἔχει κάνει μέχρι τώρα γιὰμᾶς; Καὶ πόσα συνεχίζει ἀδιάκοπα, κάθε μέρα, νὰ κάνει; Μέχρι τὴ Δευτέρα Παρουσία τὰ χέρια της θὰεἶναιὑψωμέναδιαρκῶςγιὰ χάρη μας πρὸςτὸνΥἱό της. Στὰ μάτια της τρέχουν ἀσταμάτητατὰ δάκρυα γιὰὅσα παιδιά της ὑποφέρουνστὴνἄβυσσο. Γι’ αὐτὸκαὶὅταν βλέπει τὰ παιδιά της νὰτὴθυμοῦνται, χαίρεται ἀφάνταστα. Κλαίει ἀπὸχαρὰὅταντὰ βλέπει νὰἐπιστρέφουνξανὰ κοντά της, νὰτὴνἐπισκέπτονταιγιὰνὰτῆςποῦντὴν καλημέρα τους.

Τί θέλει μιὰ μάνα ἀπὸτὰ παιδιά της; Νὰτὴθυμοῦνται λιγάκι. Νὰπερνοῦνἀπὸτὴν πόρτα της γιὰμιὰἁπλὴ καλημέρα. Δὲν θέλει περισσότερα καὶ ἡ Παναγία μας. Ἂν ἡ ἁπλοϊκὴ καλόκαρδη Τσάντρα χάρηκε τόσο πολύ, ποὺἕνας ξένος ἔνιωσετὴνἀνάγκηνὰ περάσει ἀπὸτὴν πόρτα της γιὰνὰτὴ χαιρετήσει καὶνὰτὴνεὐχαριστήσει, πόσο χαίρεται ἡ στοργικὴ μάνα μας, ἡ Παναγία, ὅταν βλέπει νὰτὴν καλημερίζουν τὰ παιδιά της;

Καὶπῶς λέμε τὴν καλημέρα μας στὴν Παναγία; Πῶςτὴ χαιρέτησε ὁ Ἀρχάγγελος; «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰσοῦ».Καὶ πάνω στὸνἀρχαγγελικὸαὐτὸνἀσπασμὸ ὁ μεγάλος Ρωμανὸς ὁ μελωδὸς στιχούργησε μεγαλόπνοα τὸν θεσπέσιο θεομητορικό του ὕμνο, τοὺς Χαιρετισμούς.Καὶἔγινανοἱ Χαιρετισμοί, ὁ ἈκάθιστοςὝμνος, τὸἀγαπημένο τραγούδι τῆς Παναγίας μας. Αὐτὸποὺ θέλει νὰἀκούει περισσότερο ἀπὸμᾶς. Νὰ λοιπόν, πῶςμποροῦμενὰχαιρετᾶμεκαθημερινὰτὴνπανύμνητη μητέρα μας.

Ἡ ἴδια φανερώθηκε πολλὲςφορὲςσὲἅγιεςψυχὲςκαὶ δήλωσε καθαρά,ὅτιτὴνεὐχαριστεῖπολὺνὰτὴχαιρετοῦντὰ παιδιά της μὲτὸν τρόπο αὐτόν. «Ὅποιοςμὲ χαιρετάει μιὰφορὰ τὴνἡμέραμὲτοὺς Χαιρετισμούς, τοὺςὁποίουςπολὺἀγαπῶ, θὰτὸν προστατεύω, θὰτὸν διαφυλάττω ἀπὸ κάθε κακό, θὰτὸν προσέχω σὲὅλητὴ ζωή του καὶκατὰτὴνἡμέρατῆς Δευτέρας Παρουσίας θὰτὸνὑπερασπισθῶμπροστὰστὸνΥἱό μου».

Καὶ πράγματι! Ἀκόμακαὶληστὲςἔλεγαν κάθε μέρα τὸ«Χαῖρε»τοῦἀγγέλουπρὸςτὴν Παναγία καὶἐκείνητοὺς προστάτευε ἀπὸτὴ μισανθρωπία τοῦ δαίμονα. Ἡ Χάρη της δὲνἐπέτρεπεστὴν κακία του νὰτοὺςἀγγίξει. Ἡ μητέρα μας ἀγρυπνάειγιὰὅλατὰ παιδιά της.

Οἱἅγιοιἀγαποῦσανἰδιαίτερατὴν Παναγία μας καὶκαθημερινὰτὴντιμοῦσανμὲτοὺς Χαιρετισμούς. Καὶ μάλιστα τοὺςἔλεγανὄχι μόνο μία, ἀλλὰπολλὲςφορὲςτὴνἡμέρα.

Ἂς θυμούμαστε κι ἐμεῖςκαθημερινὰτὴ Μητέρα μας. Καὶἂςμὴν παραλείπουμε ποτὲνὰτῆς λέμε τὴν καλημέρα μας μὲτὰ θαυμάσια «Χαῖρε»τῶνΧαιρετισμῶν. Εἶναι τόσο εὔκολονὰτοὺς λέμε εἴτετὸ βράδυ στὸΜικρὸἈπόδειπνο, εἴτεχωριστὰ κάποια ἄλλη στιγμή. Καὶ ἡ Παναγία θὰ γίνεται ὅλοκαὶ περισσότερο φωτοδόχος λαμπάδα στὴ ζωή μας, «ἀκτὶςνοητοῦἡλίου»καὶ«βολὶςτοῦἀδύτου φέγγους»στὴζοφερὴ νύχτα ποὺ ὁ ἄρχονταςτοῦ σκότους ἐπιχειρεῖνὰἁπλώσειστὶςψυχὲςκαὶστὸν κόσμο μας, ἰδιαίτερα τώρα.

Ἂςμὴ λείψει ποτὲἀπὸτὸ στόμα μας ἡ γεμάτη θάμβος προσφώνηση τοῦ θεοφώτιστου μελωδοῦ:

«Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»!

Προηγούμενο Άρθρο

Νέα Διανομή Τροφίμων του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας ΤΕΒΑ από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

Οι Ορίζοντες Ηπείρου παρουσίασαν τους πρώτους 64 συμβούλους ξεκινώντας την προεκλογική περίοδο

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...