Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 16:08

Τρεις κυρίες στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας

Ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του Οκτωβρίου, ο Νίκος Παγγές ήταν ο πρόεδρος του πρώτου δημοτικού συμβουλίου για το 2024.

Ο προεδρεύων σύμβουλος Νίκος Παγγές αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης, ενώ ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στον κ. Σταύρο Μπόμπορη, υπάλληλο του δήμου με  βαθμό  Α΄.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία είκοσι εννέα (29) μέλη, ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 03.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλής της κάθε παράταξης. Επίσης, ότι σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου κ. Νίκου Γεωργάκου, ως υποψήφια πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προτάθηκε η κα Δήμητρα Αηδώνη. Ακολούθως, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της δεύτερης σε εκλογική δύναμη παράταξης κ. Γιώργο Νίτσα, ως υποψήφια αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προτάθηκε η κα Σεβαστή Φούντογλου. Τέλος, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης κ. Κώστα Κύρλα, ως υποψήφια γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου προτάθηκε η κα Ειρήνη Παπαδημητρίου.

Στη συνέχεια κάλεσε το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου να επικυρώσει, δια ανάτασης χειρός, καταρχήν την εκλογή του προτεινόμενου υποψήφιου ως προέδρου. Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε η κα Δήμητρα Αηδώνη, συγκέντρωσε είκοσι τρία (23) ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ενώ υπήρξαν και 6 παρών (παράταξη Ανάπτυξη Τώρα) και εξελέγη πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Έπειτα, ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου να επικυρώσουν με την ίδια διαδικασία την εκλογή της κα Σεβαστής Φούντογλου ως αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Κατά την ψηφοφορία η Φούντογλου, έλαβε δώδεκα (12) ψήφους υπέρ και δεκαεφτά (17) και εξελέγη με την τρίτη ψηφοφορία Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Τέλος, ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου να επικυρώσει με την ίδια διαδικασία την εκλογή της κα Ειρήνης Παπαδημητρίου, ως γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Η κα Παπαδημητρίου, έλαβε  είκοσι εννιά (29) ψήφους, επομένως συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, και εξελέγη Αντιπρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Αηδώνη Δήμητρα

Αντιπρόεδρος: Σεβαστή Φούντογλου

Γραμματέας: Ειρήνη Παπαδημητρίου

Προηγούμενο Άρθρο

Τα 7 μέλη της Δημοτικής Επιτροπής όπως ψηφίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο

Επόμενο Άρθρο

Ο Νίκος Παγγές πρόεδρος στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο του 2024 (video)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...