Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023, 22:16

Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Ενημέρωση φορολογούμενων για Μισθωτήρια

Σε συνέχεια προγενέστερου δελτίου τύπου, υπενθυµίζουµε δυο σηµαντικές υποχρεώσεις που υπάρχουν για τους φορολογουµένους που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και τα µισθώνουν. Η πρώτη αφορά λύσεις µισθώσεων που έχουν λήξει και µισθώσεις που δεν έχουν ανανεωθεί ή είναι σε ισχύ και η δεύτερη αφορά τις υποβολές µισθωτηρίων covid από τους ιδιοκτήτες ακινήτων 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Πολ.1162/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Α.1019/2021, θα πρέπει ως 15/02/2020 οι εκµισθωτές να προχωρήσουν στις παρακάτω διαδικασίες: Α) Υποβολή δήλωσης για παλαιό µισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet.

Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαµβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου. Συγκεκριµένα η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης θα περιλαµβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της παλαιάς σύµβασης, δηλαδή τα ονόµατα και τους ΑΦΜ των αντισυµβαλλόµενων (εκµισθωτή και µισθωτή), το συµφωνηθέν µηνιαίο µίσθωµα, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης και την ηµεροµηνία λήξεως, αν υπάρχει.

Αν οι συµβάσεις µισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καµία ηµεροµηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συµπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης. Παρότι για κάποιες από αυτές τις µισθώσεις όταν υπεγράφησαν, δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκµισθούµενα ακίνητά τους , συστήνουµε στους φορολογούµενους να προχωρήσουν στην έκδοση του. Β) Να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε µίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί µέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συµβάσεις µίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Στο εξής, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης µιας σύµβασης για τη µίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκµισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης µισθωτηρίου µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της µίσθωσης, τότε η συµφωνία µίσθωσης (το µισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Σηµειώνεται ότι τα µισθωτήρια συµβόλαια συντάσσονται εγγράφως, υπογράφονται και στη συνέχεια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε. Κατά τα λοιπά οι εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης ή την ηµεροµηνία που λαµβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία. 2) Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Πολ.1162/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αποφάσεις Α.1139/2020, Α.1154/2020, Α.1171/2020, Α.1192/2020, Α.1253/2020, Α.1264/2020, Α1301/202 ορίζονται οι διαδικασίας για τις δηλώσεις µισθωτηρίων covid και µεταξύ άλλων αναφέρονται: Για τυχόν µεταγενέστερη µείωση του µισθώµατος λόγω µέτρων που λαµβάνονται συνεπεία της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκµισθωτές υποβάλλουν τη «∆ήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τον µήνα που αφορά η µείωση. Μέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της «∆ήλωσης Covid», ο εκµισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.

Στη «∆ήλωση Covid» τα στοιχεία εκµισθωτή, συνεκµισθωτή, µισθωτή καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται από την τελευταία «∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκµισθωτής πρέπει να συµπληρώνει, κατά περίπτωση, τα κάτωθι στοιχεία: – Χρήση µίσθιου – Κατοικία φοιτητή εξαρτώµενου µέλους – Χρήση µίσθιου – Κύρια κατοικία στην οποία µισθωτής είναι εργαζόµενος και έχει ανασταλεί η σύµβαση εργασίας του – Χρήση µίσθιου – Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συµφώνου Συµβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του µισθωτή είναι εργαζόµενος και έχει ανασταλεί η σύµβαση εργασίας του – Χρήση µίσθιου – Επαγγελµατική στέγη – Χρήση µίσθιου – Κύρια κατοικία ναυτικού – Το µηνιαίο µίσθωµα πριν τη µείωση – Το ποσό του µισθώµατος µετά τη µείωση – Το µήνα που αφορά η µείωση.

Ως τροποποιητική «∆ήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «∆ήλωσης Covid» που υποβλήθηκε για πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους µήνες που αφορά. Τα παραπάνω γίνονται µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε µε χρήση των προσωπικών κωδικών taxis και εφόσον ο φορολογούµενος θα επιλέξει για τις σηµαντικές διαδικασίες αυτές, τα λογιστικά γραφεία, θα πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ για ραντεβού, να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις δηλωτικές αυτές υποχρεώσεις και βέβαια να δώσει την εντολή. Οι διαδικασίες αυτές θεωρούµε ότι είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν αυτό το διάστηµα για όλους τους φορολογούµενους και θα πρέπει οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι να πιέσουν για µετάθεση καταληκτικής προθεσµίας τουλάχιστον µέχρι την λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων αλλά και να ανοίξουν εκ νέου οι µήνες για τα µισθωτήρια covid

Η ∆ιοικούσα επιτροπή του Συλλόγου

Προηγούμενο Άρθρο

4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Επόμενο Άρθρο

Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...