Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 13:30

Ορίστηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ζηριού

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Ζυγούρης όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου, με τη διάρκεια της θητείας να ορίζεται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Αναλυτικότερα, οι 8 Αντιδήμαρχοι είναι:

Α. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ , με αντιμισθία:

1.Την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό ,εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2.Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για θέματα του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, την έκδοση συναφών  , πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και την υπογραφή συναφούς αλληλογραφίας για θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης.

3.Εποπτεία και ευθύνη για θέματα Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μηχανοργάνωσης των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας όπως και των υποχρεώσεων του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

4.Την έκδοση άδειας πολιτικών γάμων και την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

5.Την εποπτεία, ευθύνη και τον συντονισμό θεμάτων Υγιεινής και ασφάλειας  εργαζομένων.

6. Την εποπτεία και ευθύνη Νομικών Υποθέσεων.

7.Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων

8.Ευθύνη για χρήση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου

9. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών, υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

10. Αναπληρωτής Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.

11. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.

-Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.

-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου για την επίλυση των προβλημάτων.

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Β. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, χωρίς αντιμισθία:

1.Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη για θέματα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης.

2.Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

3.Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

4.Την εποπτεία και τον συντονισμό για θέματα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, αστικού πρασίνου, πάρκων και πλατειών του Δήμου.

5.Την εποπτεία και ευθύνη για την λειτουργία Γραφείου Κίνησης Οχημάτων και Συντήρησης Οχημάτων.

6.Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

7. Αναπληρωτής Ληξίαρχος στη Δημοτική Κοινότητα Κρανέας.

8. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

Γ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με αντιμισθία

1.Την εποπτεία και τον συντονισμό λειτουργίας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ> ,στον οποίο Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών ,θα υπάγονται οι οργανικές μονάδες του ,αντί του Δημάρχου, όπως αναφέρονται στην αριθ. αριθ.8/2024(αριθ.πρωτ.126/4-1-2024 Απόφαση Δημάρχου: Οργάνωση και λειτουργία του καταργηθέντος νοµικού προσώπου < Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Ζηρού > , (η οποία κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει).

2.Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

3.Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

4.Τον συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας, Μέριμνας και αλληλεγγύης.

5.Τον συντονισμό και την εποπτεία προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Έρευνας και Τεχνολογίας και προγραμμάτων δράσης υπέρ ευπαθών ομάδων.

6. Αναπληρωτής ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος.

7. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

8. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.

-Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος.

-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος για την επίλυση των προβλημάτων.

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Δ.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΟΡΑ, με αντιμισθία:

1.Την ευθύνη και εποπτεία των Σχολείων Α’/βάθμιας εκπαίδευσης.

2.Την ευθύνη και εποπτεία των Σχολείων Β’/βάθμιας εκπαίδευσης.

3.Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία Παιδείας και Δια βίου μάθησης.

4.Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης.

5.Την εποπτεία και την ευθύνη των καταστημάτων εμπορίου (Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων)

6.Την ευθύνη , εποπτεία διαχείρισης θεμάτων παραχώρησης και χρήσης κοινοχρήστων χώρων και την έκδοση των αδειών παραχώρησης.

7.Την εποπτεία και την ευθύνη και τον συντονισμό θεμάτων σχετικά με λειτουργία και συντήρηση παιδικών χαρών και συναφών χώρων του Δήμου μας.

8.Συντονισμός και ευθύνη για συγκρότηση εθελοντικών ομάδων.

9.Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της

Ε. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ,με αντιμισθία:

1.Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία για θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού και προστασίας Μουσείων.

2.Την ευθύνη για θέματα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

3.Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία για θέματα αθλητισμού και νεολαίας, τη λειτουργία των Αθλητικών Κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλητισμού και άσκησης.

4.Αναπληρωτής ληξίαρχος στην Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού

5.Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

6. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.

-Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού.

-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού για την επίλυση των προβλημάτων.

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

7. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας.

-Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας.

-Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των προβλημάτων.

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κρανέας και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

ΣΤ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με αντιμισθία:

1.Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για θέματα του Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης.

2.Υπεύθυνος για την αξιοποίηση, εκμίσθωση και προστασία της Δημοτικής Περιουσίας,

3.Την εποπτεία και συντήρηση οδικού δικτύου και των θεμάτων οδοσήμανσης του Δήμου

4.Την εποπτεία και ευθύνη αγροτικής οδοποιίας.

5. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Ζ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΟΜΩΝ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με αντιμισθία:

1.Την εποπτεία και τον συντονισμό λειτουργίας της λυθείσας επιχείρησης <ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ >,στον οποίο Αντιδήμαρχο Κοινωφελών Δομών και Ποιότητας Ζωής ,θα υπάγονται οι οργανικές μονάδες της, αντί του Δημάρχου ,όπως αναφέρονται στην αριθ. 9/2024(αριθ.πρωτ.129/4-1-2024) Απόφαση Δημάρχου: λειτουργία της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης <Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.)> (η οποία κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει)

2.Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας των (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΕΑ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

3.Την οργάνωση, εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

4.Την οργάνωση, εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

5.Την ευθύνη και τον συντονισμό της διαχείρισης αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων.

6. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Η. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΖΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ χωρίς αντιμισθία:

1. Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία των Κέντρων Υγείας.

2. Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και ευθύνη των ΚΕΠ.

3. Την ευθύνη, τον συντονισμό και εποπτεία για θέματα που αφορούν την Μετανάστευση

4. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

 

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

3.Η ανάκληση του Aντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

4.α.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ .ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ .

β. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΗΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΖΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΖΑΨΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

5.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

6.Η παρούσα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προηγούμενο Άρθρο

Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Πρέβεζας σε διδακτική δράση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

Πρόσκληση του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας σε χορευτικά και θεατρικά σχήματα για την τελετή έναρξης

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...