Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023, 0:24

Με 50 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Τη Δευτέρα 19-04-2021 και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του Πρακτικού V/13-04-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 15-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Δεσποτικό – Φωτεινό δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από καθίζηση στην επαρχιακή οδό Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Δήμου Πωγωνίου)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αύλακα από δέντρα στην περιοχή απέναντι από το αμαξοστάσιο του αστικού ΚΤΕΛ (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση του από 15-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα – Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 08-08-2021.
 17. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-02-2021 Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. – DOTSOFT A.E.», και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 223,75 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534).
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Κρυσταλλοπηγής Θεσπρωτίας για το έτος 2021.
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εκπόνηση προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδικτυακό φεστιβάλ στο Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδικτυακή έκθεση FOOD EXPO DIGITAL 2021.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
 28. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ειδικά διαμορφωμένου οχήματος (μικρού λεωφορείου χωρητικότητας 13 ατόμων) για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, στην ΑΜΚΕ «Ελπίδα Ζωής».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και προστασίας κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Τσεπελόβου και των Ασπραγγέλων».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Παλαιοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 32. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-10-2021.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 36. Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Ελαία Φιλιατών προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και αντιστήριξης οδού από γέφυρα Νεράιδας έως συνοικισμό Δονάτου (παροχή υπηρεσιών)».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Αρίλλα (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση του από 02-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – αντιστηρίξεις – καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση του από 12-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση του από 13-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας για το Α΄& Β΄ εξάμηνο 2021.
 45. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021.
 47. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού – αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης του 2ου υποέργου της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας Αμβρακίας».
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του Β΄ διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου».
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Προηγούμενο Άρθρο

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (19-25/04/2021)

Επόμενο Άρθρο

4η τακτική συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 21 Απριλίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...