Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 7:08

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Επιμελητήριο Πρέβεζας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 1η Τακτική Συνεδρίαση, στις 08 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30.

Τρόπος Διεξαγωγής της συνεδρίασης:  Μεικτή Συνεδρίαση  (δια ζώσης: με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη: μέσω της εφαρμογής ZOOM σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί),  σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών).

 1. Επικύρωση πρακτικού Νο 7/23-11-2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 2. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 3. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπάλληλων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2023.  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 4. Επικαιροποίηση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2023 σύμφωνα με το Ν. 2081/1992. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 5. Καθορισμός ετήσιων  συνδρομών  μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2023 στο πλαίσιο της ΚΥΑ 79752/31-12-2014. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 6. Έγκριση παράτασης  μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείων Επιμελητηρίου Πρέβεζας έως 31/03/2023. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 7. Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μισθώσεως ακινήτου (γραφείων-αίθουσας συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου) για τις ανάγκες λειτουργιάς της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 8. Επικαιροποίηση Απόφασης Υλοποίησης με  Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 3 ««Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης»» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5068918. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης
 9. Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Λήψη απόφασης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης
 10. Βεβαίωση ανείσπρακτων τελών Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2018 προκειμένου της αποφυγής της 5ετής παραγραφής σύμφωνα με την ΚΥΑ 79752/14 ΦΕΚ 3623/Β/23-12-2014 αρθρ. 3. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 11. Βεβαίωση οφειλών – συνδρομών μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2013 προκειμένου της αποφυγής της 10ετής παραγραφής σύμφωνα με το Ν. 4497/2017. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
 12. Κανονιστική Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                     

Ιωάννης Μπούρης

 

 

 

Προηγούμενο Άρθρο

Η Αναστασία Κόρρου νέα πρόεδρος στα Ηχοχρώματα

Επόμενο Άρθρο

Π.Ι.Σ: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – Οφείλουμε να επενδύσουμε σε πρόληψη και θεραπεία

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...