Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 16:23

Θέσεις εργασίας στην Foppen – Δείτε ποιες είναι

Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ, θυγατρική της Ολλανδικής εταιρείας FOPPENSEAFOODκαι μέλος του Βρετανικού ομίλου HILTONFOODS, αναζητά άτομο κατάλληλου τεχνικού υποβάθρου για την κάλυψη της θέσης του Τεχνικού – Συντηρητήγια τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πρεβέζης.

Περιγραφή θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αποτελέσει μέλος του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των παρακάτω εργασιών:

·        Εκτέλεση περιοδικής και διορθωτικής συντήρησης στον εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου.

·        Υποβολή και υλοποίηση προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.

·        Εκτέλεση νέων τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων.

·        Επίβλεψη των εργασιών των εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας.

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίων

·        Άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης(ή ανώτερης) ειδικότηταςήπτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι.

·        Άδεια αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης (ή ανώτερης) ομάδας, Α’ ειδικότητας ή πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι.

·   Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων ή ποτών,στη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

·        Επιθυμητή η εμπειρία σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και ηλεκτρονικά ισχύος).

·        Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες.

·        Απαραίτητη η καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

·        Απαραίτητη η βασική κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας.

·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσειςγια τους άρρενες υποψηφίους.

·        Συμμόρφωση με το σύστημα κανόνων ασφαλείας και υγιεινής της εταιρείας.

·        Αίσθημα ευθύνης, συνέπειας, ακεραιότηταςκαι πνεύμα ομαδικότητας & συνεργασίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο emailolympic@foppenseafood.com. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, θα κληθούν ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ, θυγατρική της Ολλανδικής εταιρείας FOPPEN SEAFOOD και μέλος του Βρετανικού ομίλου HILTON FOODS, αναζητά άτομο κατάλληλου τεχνικού υποβάθρου για την κάλυψη της θέσης του Μηχανικού Υποστήριξης Τεχνικών Συστημάτων για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πρεβέζης.

Περιγραφή θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αποτελέσει μέλος του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και θα αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της εφαρμογής του συστήματος αδειών εργασίας και ασφάλισης – απασφάλισης εξοπλισμού κατά τις εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης υπό το ρόλο του επόπτη ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών.
 • Οργάνωση βιβλιοθήκης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τεχνικό εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιήσεις, λίστες ανταλλακτικών, δελτία εργασιών) του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.
 • Συγγραφή των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.
 • Αναβάθμιση των κατόψεων αποτύπωσης της διάταξης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, καθώς και των δικτύων εργαζόμενων ρευστών (υδραυλικά δίκτυα, δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, δίκτυο αποχετεύσεων).
 • Συγκέντρωση λειτουργικών στοιχείων (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, υγραερίου, νερού) του εργοστασίου και σύνταξη ημερησίων, μηνιαίων και ετησίων αναφορών.
 • Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων και επαφή με υποψήφιους νέους προμηθευτές.
 • Παρακολούθηση εφαρμογής μακροπρόθεσμων συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης με εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας.

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίων

 • Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τ.Ε.Ε. και βεβαίωση αναγγελίας ή/και άδεια ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση AutoCAD.
 • Επιθυμητή η διετής προϋπηρεσία σε τεχνικό τμήμα ή τμήμα συντήρησης βιομηχανικών μονάδων.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
 • Συμμόρφωση με το σύστημα κανόνων ασφαλείας και υγιεινής της εταιρείας.
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπειας, ακεραιότητας και πνεύμα ομαδικότητας & συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail olympic@foppenseafood.com. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, θα κληθούν ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ, θυγατρική της Ολλανδικής εταιρείας FOPPENSEAFOODκαι μέλος του Βρετανικού ομίλου HILTONFOODS, αναζητά άτομο κατάλληλου τεχνικού υποβάθρου για την κάλυψη της θέσης του Ψυκτικούγια τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πρεβέζης.

Περιγραφή θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αποτελέσει μέλος του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των παρακάτω εργασιών:

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, καθώς και περιοδική και διορθωτική συντήρηση:

α) του εξοπλισμού παραγωγής και διανομής ψυκτικής ισχύος, β) του εξοπλισμού κλιματισμού και εξαερισμού και γ) του εξοπλισμού παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πεπιεσμένου αέρα.

 • Τεχνική υποστήριξη των εργασιών καθαρισμού του τερματικού εξοπλισμού διανομής ψυκτικής ισχύος.
 • Ηλεκτροσυγκολλήσεις εξοπλισμού.
 • Κατάρτιση λίστας αναγκαίων ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την εκτέλεση της περιοδικής και διορθωτικής συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού.

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίων

 • Άδεια εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη ψυκτικού.
 • Άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή-οξυγονοκολλητή Α’ ή Β΄τάξης.
 • Πιστοποίηση κατηγορίας Iγια εργασίες ελέγχου εντοπισμού διαρροών, ανάκτησης, εγκατάστασης, συντήρησης και παροπλισμού εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
 • Γνώσεις λειτουργίας και συντήρησης βιομηχανικών ψυκτικών συστημάτων φθοριούχων αερίων, κεντρικών συστημάτων κλιματισμού χώρων και κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετώνσε συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής και διανομής ψυκτικής ισχύος.
 • Απαραίτητη η καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Απαραίτητη η βασική κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσειςγια τους άρρενες υποψηφίους.
 • Συμμόρφωση με το σύστημα κανόνων ασφαλείας και υγιεινής της εταιρείας.
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπειας, ακεραιότητας, και πνεύμα ομαδικότητας &συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mailolympic@foppenseafood.com. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, θα κληθούν ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Προηγούμενο Άρθρο

Τέλος στον αποκλεισμό των κατοίκων των χωριών του Ν. Πρέβεζας – Δύο νέα δρομολόγια από το ΚΤΕΛ Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

Τεράστια απεργιακή συγκέντρωση έγινε στις 28 Φλεβάρη στην Πρέβεζα (video-pics)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...