Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 8:39

Η θέση της «Ανυπότακτης Κίνησης για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας» για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η ανατροπή του μοντέλου διαχείρισης και των μορφών με τις οποίες υλοποιείται μέσω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εκάστοτε κυβερνήσεων, των περιφερειών και  των δήμων. Πριν από όλα θέτουμε ένα γενικό πλαίσιο/όραμα, στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις, με στόχο την τεκμηρίωση, κινητοποίηση, λαϊκή υποστήριξη και τελικά  επιβολή του σε περιφερειακό και παν-κοινωνικό επίπεδο.

 • Παλεύουμε για την ανατροπή του μοντέλου των εμπορευματοποιημένων πόλεων που λειτουργούν ως αποθήκες εργαζομένων (και ανέργων)  και οι δημότες συνωστίζονται για να αγοράσουν εμπορεύματα και υπηρεσίες, παρά για να μετέχουν ως δημιουργοί ενός συλλογικού κοινωνικού πολιτισμού σε ένα χώρο που θα τους ανήκει.
 • Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην Ανακύκλωση και  την Προστασία  του Περιβάλλοντος. Ούτε θάψιμο, ούτε κάψιμο! Παλεύουμε για εξοικονόμηση φυσικών και ενεργειακών πόρων μέσα από  τη μείωση των απορριμμάτων, την αλλαγή σύνθεσής τους (με πρώτο μέτρο την απαγόρευση του πλαστικού στις συσκευασίες), τη διαλογή στην πηγή, την καθαυτό ανακύκλωση,  την κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση.
 • Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τεχνολογικά εφικτά σε συντριπτικό ποσοστό, με την προϋπόθεση γενναίων πολιτικών αποφάσεων κόντρα στην καπιταλιστική και εμπορευματική λογική, που εν τέλει μπορούν να παρθούν μόνο μετά από μαζικούς κοινωνικούς αγώνες.

Βασικοί πυλώνες του προγράμματός μας

 • Δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της διαχείρισης των ΑΣΑ. Η διαχείριση με κριτήριο το δημόσιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος είναι η μόνη  αποτελεσματική
 • Προστασία της υγείας των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με σχετικές εγκαταστάσεις.
 • Μεταφορά του κόστους διαχείρισης μεσοπρόθεσμα στους έχοντες, στους καπιταλιστές και το κεφάλαιο συνολικά, ως βασικούς υπεύθυνους και δημιουργούς του προβλήματος.
 • Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων για τα απορρίμματα, δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος όλων των αποφάσεων .
 • Προάσπιση των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Παλεύουμε και ζητάμε:

 • Αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από την συλλογή ως την επεξεργασία, την διαλογή και την τελική ανακύκλωση των υλικών. Άμεσο πέρασμα σε ένα ενιαίο δημόσιο κοινωνικό φορέα με μορφές κοινωνικού ελέγχου των υπαρχουσών ιδιωτικών δομών, με αξιοποίηση των μονάδων τους (ΚΔΑΥ, άλλες εγκαταστάσεις), του  εξοπλισμού συλλογής (οχήματα) και προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) και μεταφορά των  πόρων χρηματοδότησής τους (τέλος ανακύκλωσης) στο δημόσιο φορέα. Παράλληλα, παλεύουμε ενάντια και σε κάθε μορφή προωθούμενης ιδιωτικοποίησης μέσω  ΣΔΙΤ όπως προώθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεχίζει η κυβέρνηση  της ΝΔ.
 • Νέο σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας, που να συνδυάζει την τοπική διαχείριση με την  παράλληλη εξασφάλιση υποδομών σε δημοτικό, διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Προτείνουμε την ανάπτυξη διαλογής στην πηγή, με άμεση δημιουργία χωριστού ρεύματος οργανικού κλάσματος (βιο-αποβλήτων) που αποτελεί περίπου το 45% του συνόλου των ΑΣΑ, και, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες, διακριτών ρευμάτων για τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό).
 • Η δημιουργία ξεχωριστών ρευμάτων για τις συσκευασίες του ως τώρα «μπλε κάδου» καθώς και χωριστού ρεύματος οργανικών/βιοαποβλήτων («καφέ κάδος»), απαιτούν πρόσθετες δαπάνες συλλογής των δήμων, περισσότερο, μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ζητήματα που σήμερα δεν αντιμετωπίζονται.
 • Απαιτείται η λειτουργία περισσότερων και νέου τύπου ΚΔΑΥ ,με δυνατότητα υποδοχής περισσότερων του ενός ρεύματος συσκευασιών, που να κάνει εφικτό τον διαχωρισμό υπολειμματικών προϊόντων από τα υλικά, ώστε αυτά να μπορούν να προωθηθούν περαιτέρω για ανακύκλωση. Τα ΚΔΑΥ αυτά πρέπει να δημιουργηθούν σε αποκεντρωμένη και διαδημοτική βάση, με κατάλληλη χωροθέτηση και αυστηρή τήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων.
 • Απαιτείται, επίσης, η κατασκευή και άλλων Κέντρων Ανακύκλωσης, για πολλές κατηγορίες υλικών, που τώρα προωθούνται σε άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, κατά τον ίδιο τρόπο.
 • Απαιτείται επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο, η άμεση προώθηση κατασκευής δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας των Βιοαποβλήτων (οργανικών), με στόχο την παραγωγή compost κατάλληλου ως εδαφοβελτιωτικού υλικού (οργανικό λίπασμα) και όχι απλά ως υλικού για επιχώσεις ( μπαζώματα).
 • Χωρίς μια δημοκρατικά αποκεντρωμένη λειτουργία με τις κατάλληλες υποδομές, οι εκάστοτε κυβερνήσεις παρουσιάζουν υποκριτικά ως «αναγκαίες» και μάλιστα «επείγουσας ανάγκης» μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτου υλικού. Αυτές, δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εκτός της κερδοσκοπίας των εργολάβων κατασκευής και λειτουργίας τους.
 • Σε επίπεδο χώρας και σημαντικό μερίδιο ευθύνης στις περιφέρειες, μέσω δημόσιας επένδυσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της τελικής ανακύκλωσης των υλικών (αναγέννηση για νέες παραγωγές), ειδικά για πλαστικό (όσο υπάρχει), γυαλί και χαρτί.
 • Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει με θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η κατασκευή τους να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίαςΟι πόροι για τη συνολική διαχείριση των ΑΣΑ πρέπει να καλύπτονται από αυτοτελείς δημόσιους πόρους (με ανατροπή ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και αιματηρών πλεονασμάτων!) και από την απόδοση των τελών ανακύκλωσης που τώρα πληρώνουν παραγωγοί και έμποροι στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
 • Διεκδικούμε μείωση των δημοτικών τελών για την ανακύκλωση και απαλλαγή από αυτές για τα νοικοκυριά φτωχών εργαζομένων, ανέργων και υποβαθμισμένων σήμερα περιοχών.
 • Αυστηρός διαχωρισμός διαχείρισης οικιακών ΑΣΑ και βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων. Επιχειρήσεις εντός και εκτός του ιστού των πόλεων πρέπει να αναλαμβάνουν  την υποχρέωση του κόστους και της διαχείρισης των αποβλήτων τους. Ειδικές κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να αντιμετωπίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, με σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο και σε ειδικές εγκαταστάσεις με αυστηρές προδιαγραφές
 • Θεωρούμε ότι ένας συνολικός σχεδιασμός στην παραπάνω κατεύθυνση μπορεί να εξασφαλίσει την διαχείριση στην κατεύθυνση ανακύκλωσης, ανάκτησης, κομποστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης, έως και το 85-90% των ΑΣΑ προοδευτικά. Και μόνο η δημιουργία χωριστού ρεύματος βιοαποβλήτων (οργανικών) καθολικά, μαζί και με τη δημιουργία των μονάδων επεξεργασίας, μπορεί να επιλύσει εντός ενός χρόνου το πρόβλημα με πάνω από το 50% των ποσοτήτων, καθώς από τη μια τα βιοαπόβλητα αποτελούν μεγάλο ποσοστό και από την άλλη η απομάκρυνσή τους από τα άλλα υλικά θα διευκολύνει τη διαχείριση των υπολοίπων.

 Στηρίζουμε το κοινό πλαίσιο αιτημάτων των συλλόγων εργαζομένων στους ΟΤΑ Α! βαθμού των δήμων της Ηπείρου:

Όχι στις ΣΔΙΤ, στις συμβάσεις παραχώρησης, σε κάθε είδους ιδιωτικοποίηση- εμπορευματοποίηση των σκουπιδιών. Όλα τα στάδια διαχείρισης απορριμμάτων να περάσουν στον πλήρη έλεγχο, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δήμων ή των διαδημοτικών Νομικών Προσώπων.  – Κατάργηση του ανταποδοτικού χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων. – ορθολογική μεταφορά των ΑΣΑ μέσω των σταθμών μεταφόρτωσης. – Οι Δήμοι να υλοποιήσουν άμεσα  -και να απαιτήσουν χρηματοδότηση- προγράμματα μείωσης του όγκου των αποβλήτων , προγράμματα  ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού καθώς και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση. –Διασφάλιση όλων των εργαζόμενων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και εξασφάλιση όλων, χωρίς εκπτώσεις, των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας .-Ουσιαστική αναβάθμιση των Υπηρεσιών Καθαριότητας, μαζί και των άλλων Υπηρεσιών των δήμων, σε υποδομές, εξοπλισμό, έμψυχο δυναμικό. –Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.-Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και τα άλλα «οικονομικά εργαλεία». Το κόστος που συνεπάγεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των απορριμμάτων, να καλυφθεί με κεντρικούς δημόσιους πόρους που θα προκύψουν από την πρόσθετη φορολόγηση του κεφαλαίου. –Επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών. –Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των Υπηρεσιών των Δήμων. Προσλήψεις στους Δήμους με μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Προηγούμενο Άρθρο

Διαδικτυακή συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας σε πολύ σημαντικό Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο του Κολλεγίου Αθηνών

Επόμενο Άρθρο

Η Πρέβεζα τελευταία σε βεβαιώσεις παραβάσεων για τον κορονοϊό στην Ήπειρο

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...