Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 7:31

Η δημιουργία Λαϊκής αγορά στην Πρέβεζα, πριν ανοίξει δημιουργεί σκέψεις και προβληματισμούς

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Γρηγόρης Κουμπής μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πρέβεζας για το θέμα δημιουργίας της Λαϊκής αγοράς στην Πρέβεζας, τονίζοντας ότι έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και μένουν τα ‘’τυπικά’’.

Η δημιουργία ωστόσο της νέας Δημοτικής αγοράς πριν ανοίξει τις πύλες της, σίγουρα έχει προβληματίσει και έχει βάλει σε σκέψεις αρκετούς, κυρίως με τον τρόπο λειτουργίας καθώς και την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών.

Ο χώρος σύμφωνα με τον κ. Κουμπή είναι ο ίδιος με εκείνον που είχε ξαναλειτουργήσει, αλλά έκλεισε και δεν είναι άλλος από τον χώρο πίσω από το Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας,

Μάλιστα η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο από τις 7 το πρωΐ έως τις 2.30 το μεσημέρι.

Ο κ. Κουμπής μάλιστα μίλησε για προεκλογική δέσμευση που επιτέλους γίνεται πράξη.

Και ενώ ο Δήμος Πρέβεζας έχει λάβει μόνο την προφορική άδεια του Υπουργείου (μιας και η Πρέβεζα είναι από τις λίγες πόλεις ανά την Ελλάδα που δεν διαθέτει Λαϊκή αγορά), ενώ έχει και την έγκριση της αστυνομίας ο κ. Κουμπής πέρα από την ημέρα και τις ώρες λειτουργίας, μίλησε για τον αριθμό των θέσεων και τον χώρο (Δημοτικό Στάδιο) και ενώ απομένουν ακόμη οι απαραίτητες εγκρίσεις από Δημοτική Κοινότητα, την Επιτροπή Λαϊκών αγορών, την Ποιότητα Ζωής, μα πιο σημαντικό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρα ποιος αποφάσισε για τον αριθμό θέσεων, τον χώρο, την ημέρα, τις ώρες και όλη την διαδικασία πριν παρθεί οριστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου;

Σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε ο κ. Κουμπής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο οι προβλεπόμενες θέσεις θα είναι 42 (με αναλογία έναν προς έναν για παραγωγούς και πωλητές ), ενώ θα δοθεί έμφαση στη διάθεση παραδοσιακών προϊόντων (όσπρια, μέλι, ψάρια κλπ) έτσι ώστε ο χαρακτήρας να θυμίζει περισσότερο αγροτική αγορά.

Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το Άρθρο 33 – Νόμος 4497/2017 που αφορά το Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές

  1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση για καθένα από αυτά:

α. Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί / ομάδες παραγωγών έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων.

Μεταξύ των συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Β΄.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών/ ομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας.

ββ. Αριθμός Μελών.

γγ. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

β. Μεταξύ των παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Γ΄.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας.

ββ. Εντοπιότητα.

γγ. Ηλικία δικαιούχου.

δδ. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

  1. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λπ.).

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων, κατά μήνα και έτος. Αν η άδεια μεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή λαμβάνεται υπόψη, μόνο αν έχει εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής.

  1. Οι αιτούντες με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη βαθμολογία τους και συνυποβάλλουν απλή φωτοτυπία της άδειας. Δηλώνουν, επίσης, υπεύθυνα ότι μπορούν να βεβαιώσουν με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρουν στην αίτησή τους. Οι φορείς λειτουργίας, εφόσον περιέλθουν σε γνώση τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν πλασματικά τη βαθμολογία συγκεκριμένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν ενώπιον της Επιτροπής, με βάση το Πρακτικό της οποίας διαμορφώθηκε η βαθμολογία του, να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή του. Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων. Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που κλήθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.
  2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται κριτήρια στα Παραρτήματα Β΄ και Γ΄. Στα προστιθέμενα κριτήρια στο Παράρτημα Β΄ μπορούν να αντιστοιχούν συνολικά έως 10 μόρια και στα προστιθέμενα κριτήρια στο Παράρτημα Γ΄ μπορούν να αντιστοιχούν συνολικά έως 20 μόρια.

Το επόμενο βήμα επί της οθόνης…

Προηγούμενο Άρθρο

Βασίλης Κώνστας: ”ΤΑ_ΚΑΛΑ_ΝΑ_ΛΕΓΟΝΤΑΙ” – Ευχαριστήριο προς το πρόεδρο και εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ

Επόμενο Άρθρο

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Πρέβεζας: Όλες και όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 28/1

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...