Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 19:49

Δήμος Πρέβεζας – Οι νέοι αντιδήμαρχοι και τα καθήκοντά τους

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 187/2-1-2024 και απόφαση του δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου τις αντιδημαρχίες του δήμου Πρέβεζας αναλαμβάνουν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πρέβεζας, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 31/8/2025 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Τον κ. Κοκκίνη Γεώργιο του Μάρκου Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

– Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού.

– Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

– Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., Κ.Ο.Κ, τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και διαφημίσεων.

– Τον έλεγχο, διοίκηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας και των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτημάτων.

– Την Παρακολούθηση και έλεγχο των Νομικών Προσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Δημοτικής Ραδιοφωνίας

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

  1. Τον κ. Αργυρό Λεωνίδα του Νικολάου Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:

– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Πολιτισμού

– Την εποπτεία και τον συντονισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Δημοτικού Ωδείου

-Την εποπτεία και τον συντονισμό των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τουρισμού

– Την συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους

-Την εποπτεία και τον συντονισμό του Δημοτικού Κινηματογράφου

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

3.Τον κ. Ζέρβα Φώτιο του Ελευθερίου ως Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, με τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και συντονισμό της Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

– Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και του υπαίθριου εμπορίου,

– Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων,

– Την εποπτεία σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

– Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.

– Την εποπτεία για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου

– Την εποπτεία της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιδημάρχους και τους συναρμόδιους φορείς.

– Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης των πλατειών, πεζόδρομων, πάρκων και νησίδων στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας

– Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα στη πόλη και τις Κοινότητες.

– Την παρακολούθηση και το συντονισμό του προγράμματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών

κοινοτήτων και τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

  1. Τον κ. Κόκκαλη Σπυρίδων του Σταύρου Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Δομών

– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ

– Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπολοίπους αρμοδίους Αντιδημάρχους.

– Την εποπτεία και τον συντονισμό των Δημοτικών Σφαγείων

– Την εποπτεία και τον συντονισμό των Ιαματικών Πηγών

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

5.Επίσης ορίζονται κατά τόπο Αντιδήμαρχοι ο κ. Σαριάνογλου Γεώργιος του Παναγιώτη για τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, και ο κ. Παγγές Νικόλαος του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Λούρου, και ασκούν τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:

– Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα.

– Έχουν την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης στη Δημοτική ενότητα.

– Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική ενότητα.

– Έχουν την ευθύνη της καλής κατάστασης του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα

– Έχουν την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου

– Έχουν στην ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης των πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, νησίδων και αγροτικών δρόμων

-Την εποπτεία και τον συντονισμό του γραφείου κίνησης

– Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

– Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων

– Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου.

– Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τον προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου απουσιάζει ή κωλύεται τις κατά τόπο αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παγγές Νικόλαος.

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λούρου απουσιάζει ή κωλύεται τις κατά τόπο αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαριάνογλου Γεώργιος.

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αργυρό Λεωνίδα, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται:

  1. Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
  2. Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τον Δήμο, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσωπικού ή κοινού συμφέροντος.
  3. Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της λειτουργίας του Δήμου.

Ε. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

Προηγούμενο Άρθρο

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Δοξολογία της νέας χρονιάς (video)

Επόμενο Άρθρο

H Σταυρούλα Μπότση- Μπραΐμη συνεχίζει στην θέση της προέδρου του Περιφερειακού συμβουλίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...