Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024, 0:15

Αλλάζει όνομα ο ΟΑΕΔ σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) – Τι αλλάζει στο επίδομα ανεργίας

Με το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»  που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μεταξύ άλλων διατάξεων, αντιμετωπίζονται ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.).

Σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο Β του νομοσχεδίου την αναζήτηση εργασίας και τα επιδόματα ανεργίας:

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική, βασική έννοια στις πολιτικές απασχόλησης είναι αυτή του «αναζητούντος εργασία» (job seeker), δηλαδή του προσώπου που είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να αναλάβει εργασία και προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες προς τον σκοπό αυτό. Πάνω στην έννοια αυτή έχει θεμελιωθεί και η στατιστική απεικόνιση της ανεργίας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τις υπόλοιπες αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Μολονότι και στην ελληνική νομοθεσία εμμέσως προβλέπεται η διαθεσιμότητα προς εργασία ως όρος για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως ανέργου, εντούτοις η προϋπόθεση αυτή δεν έχει αποτυπωθεί νομοθετικά με αρκετή σαφήνεια, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. εγγεγραμμένα πρόσωπα, τα οποία είτε δεν ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία, είτε δεν είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε κάποια σχετική ενέργεια.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίον αποκλίνει η καταγεγραμμένη (από την ΕΛΣΤΑΤ) ανεργία σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.. Δεδομένου μάλιστα ότι η ιδιότητα του ανέργου συνδέεται με μια σειρά από κοινωνικές παροχές, παρέχεται σοβαρό αντικίνητρο για την εύρεση εργασίας και τη διαγραφή από τα μητρώα αυτά.
Δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτές τα επιδόματα ανεργίας και μακροχρονίως ανέργων, τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο ασφάλισης κατά της ανεργίας και χρηματοδοτούνται από παρακρατήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω επιδόματα, πολλές από τις παροχές αυτές έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα (όπως η δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς) και θα έπρεπε να συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια, δεδομένου ότι χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Βασικό εργαλείο για την παροχή υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. προς τους αναζητούντες ενεργά εργασία μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης είναι το ατομικό σχέδιο δράσης. Ωστόσο, η κατάρτισή του είναι δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς ελλείπει ένα ψηφιακό, προτυποποιημένο σύστημα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. τηρούνται σε ψηφιακή μορφή, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα με την κάρτα ανεργίας, η οποία να αξιοποιεί τον ψηφιακό χαρακτήρα τους και να επιτρέπει την άμεση αναγνώριση της εγγραφής του κατόχου της σ’ αυτά.

3. Στη νομοθεσία δεν είναι συστηματοποιημένες οι υποχρεώσεις του αναζητούντος εργασία και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές πότε ένας άνεργος αναζητεί ενεργά εργασία (και άρα δικαιούται τα σχετικά επιδόματα και παροχές) και πότε όχι.

Δείτε τις σχετικές διατάξεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 17
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) Αναζητών εργασία θεωρείται όποιος είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία, αναζητεί ενεργά εργασία και:

αα) εισέρχεται στην αγορά εργασίας ή

αβ) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), ή

αγ) υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή

αδ) είναι ήδη εργαζόμενος και επιθυμεί να αναζητήσει διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζεται είτε σε άλλη επιχείρηση.

Δεν θεωρούνται αναζητούντες εργασία όσοι υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985, καθώς και οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι απασχολούμενοι στα προγράμματα προεργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α’ 174) και το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

β) Κατάλληλη θέση εργασίας: θέση εργασίας που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στους επαγγελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία.

Για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ο αναζητών εργασία ήδη κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει δια της συμμετοχής σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η πιο πρόσφατη και παλαιότερη απασχόλησή του και οι αντίστοιχες αποδοχές του.

γ) Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης: ψηφιακό αρχείο που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης προσέγγισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και καταρτίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. Σε αυτό αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει, προκειμένου να εξεύρει κατάλληλη θέση εργασίας ή, σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, άλλη διαθέσιμη θέση εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές του ιδιότητες.

δ) Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.): ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται οι αναζητούντες εργασία για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή, πλην των αναζητούντων εργασία της υποπερ. αδ της περ. α της παρ. 1 και οι τυχόν πρόσθετες ιδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 19, οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή επιπλέον επιδομάτων, παροχών και διευκολύνσεων στους αναζητούντες εργασία. Εκτός από το Ψηφιακό Μητρώο αυτής της περίπτωσης, η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί και άλλα Μητρώα που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

ε) Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.: ψηφιακή κάρτα ή έντυπο σε άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., το οποίο διαθέτει ο αναζητών εργασία που είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνει την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 19, αν αυτές συντρέχουν.

Άρθρο 18
Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και καταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής. Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς. Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται κατά τρόπο δεσμευτικό η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περ. β) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 20 προς τον αναζητούντα εργασία με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

2. Τρεις μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 52 το ατομικό σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται μόνο ψηφιακά.

3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για την κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων του άρθρου 21 που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52.

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 52, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Σε αναζητούντα εργασία της παρ. 4 που καταρτίζει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

6. Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) συνεχόμενους μήνες.

Άρθρο 19
Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Ψηφιακή Κάρτα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Στο Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία, πλην αυτών της υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17. Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. γίνεται μετά από αίτηση του αναζητούντος εργασία και γεννά τις υποχρεώσεις των άρθρων 20 και 21.

2. Το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. είναι ψηφιακό αρχείο που τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. και περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο, τα οποία συνιστούν το ψηφιακό του προφίλ: α) στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα/επώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο/ΑΦΜ/ΑΜΚΑ), β) διεύθυνση κατοικίας, γ) ημερομηνία γέννησης,

δ) οικογενειακή κατάσταση (γάμος/σύμφωνο συμβίωσης/διαζύγιο/διάσταση/τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),

ε) κατάσταση ως προς τις παροχές της παρ. 4, καθώς και τις παροχές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 (δικαιούχος ή μη),

στ) ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης και ημερομηνία σύνταξης και της πιο πρόσφατης επικαιροποίησης αυτού,

η) προτάσεις που έγιναν από τη Δ.ΥΠ.Α. για κατάλληλες θέσεις εργασίας,

θ) τυχόν διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος και της προνοιακής νομοθεσίας,

ι) άλλα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, των άρθρων 20 και 21, αντίστοιχα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52.

3. Τα στοιχεία των περ. α) έως δ) της παρ. 2 συμπληρώνονται και ενημερώνονται με ευθύνη του αναζητούντος εργασία. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει, αυτεπαγγέλτως, την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Τα στοιχεία των περ. ε) έως ι) της παρ. 2 συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δ.ΥΠ.Α..

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 52, κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους, πλην αυτών της περ. α) του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. α) του άρθρου 2 της απόφασης υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 (Β’ 5298), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια της περ. β) του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης. Τα κριτήρια αυτά δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

5. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και την άμεση επικαιροποίησή του, ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία.

6. Κάθε δήλωση προς δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από πρόσωπο που αιτείται οιασδήποτε φύσεως παροχές, επιδόματα ή βοηθήματα που συναρτώνται με την ιδιότητα του ανέργου ή του αναζητούντος εργασία, θεωρείται ότι περιλαμβάνει εξουσιοδότηση προς τον φορέα να ελέγξει την εγγραφή και την παραμονή του αιτούντος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης που αντιστοιχούν στα στοιχεία της παρ. 2 με αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Ο έλεγχος γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν αιτήματος του φορέα, στον οποίο και κοινοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου.

7. Σε κάθε αναζητούντα εργασία των υποπερ. αα) έως αγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17 παρέχεται η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό, ή ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α.. Μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

8. Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. γίνεται αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση σε αυτό των υφισταμένων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α..

9. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 4 κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.

10. Με το παρόν άρθρο δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των παροχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζητούντες εργασία

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προσφέρει στους αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. τις εξής παροχές και υπηρεσίες:

α) καταβολή του επιδόματος ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις και στο παρόν κεφάλαιο,

β) αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, καθώς και προγραμμάτων και δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του, γ) προώθηση εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

δ) σύμπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης,

ε) ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται και συνδέονται με την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία ή του ανέργου και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και

στ) καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και βεβαίωση της εγγραφής και της παραμονής τους σ’ αυτό, καθώς και των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 19.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες των περ. β και γ της παρ. 1 και σε αναζητούντες εργασία της υποπερ. αδ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 17.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία

1. Η ενεργή αναζήτηση εργασίας των αναζητούντων εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) εκπληρώνεται με τους εξής τρόπους, όπως αυτοί εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52 και με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης:

α) Αποδοχή προσφερόμενης θέσης εργασίας, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

β) συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α.,

γ) συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

2. Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών προϋποθέτει την προηγούμενη τήρηση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. που περιλαμβάνονται στο άρθρο 20, όπως αυτές εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52.

Άρθρο 22

Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία

1. Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή των παροχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για δύο (2) έτη.

2. Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη Δ.ΥΠ.Α., διακόπτεται η καταβολή παροχών της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

3. Η παράλειψη σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών που τάσσονται με την απόφαση της παρ. 7του άρθρου 52 επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 2 του παρόντος.

4. Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία του με τον εργασιακό σύμβουλο, όπως αυτές εξειδικεύονται στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52, επέρχονται οι ειδικότερες συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 23
Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α. διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα (12) μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη. Παροχές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση γίνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις προθεσμίες που προβλέπει η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις της παρ. 4 του άρθρου 19, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 1.

4. Οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 3 επιβάλλονται μετά από πρόσκληση του διοικουμένου για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), περί της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 24

Πιλοτικές δράσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σχετικά με την ανεργία

Στο πλαίσιο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υλοποιούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα για τη διεύρυνση του πλέγματος προστασίας των αναζητούντων εργασία και τη δικαιότερη κατανομή των επιδομάτων ανεργίας. Η προστασία που παρέχεται με τις πιλοτικές δράσεις δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που προβλέπεται στο Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την Ανεργία του ν. 1545/1985 (Α’91).

Άρθρο 25
Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας

Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α’197) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την εγγραφή του στο Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Πηγή: taxheaven.gr


Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Ώρες και ημέρες λειτουργίας του κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην Πρέβεζα

Επόμενο Άρθρο

Τη Μ. Παρασκευή το μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες της Κρυοπηγής

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...